26.06.2022

 

ПРАВИЛНИК  О  РАДУ  КОМИСИЈЕ   ЗА СПОРТКО ПЕЊАЊЕ 
ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
 
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
 
Комисија за спортско пењање (КСП) је стална комисија у оквиру Планинарског савеза Србије и носилац је спортског пењања у Србији. КСП је највише стручно, организационо и извршно тело Збора спортских пењача у Србији.
Члан 2.
КСП заступа интересе и ускладује рад одсека, друштава односно клубова, који су чланови ПС Србије и који у оквиру својих активносит имају спортско пењање (спортско-пењачки и алпинистички одсеци и секције планинарских друштава, спортско-пењачки и алпинистички клубови итд, у даљем тексту: Спортско-пењачки клубови - СПК).
 
II. ЦИЉЕВИ   И ЗАДАЦИ
 
члан 3.
 
Циљеви и задаци Комисије су:
-          Шири и развија спортско-пењачку активност у Републици Србији
-          доноси правилнике и организује обуку за и стицање спортско пењачких звања
-          вођење регистра СПК и чланства (такмичари, инструктори, тренери, судије, уређивачи смерова у   природи итд.)
-          доноси правилник за организацију такмичења
-          организује домаћа и међународна такмичења у Србији у спортском пењању у природи,
-          доноси правилник о уређењу смерова у природи.
-          води регистар свих спортско-пењачких смерова у Републици Србији и отворених смерова у другим државама од стране спортских пењача из Србије,
-          доноси правилник о категоризацији остварених спортских резултата у спортском пењању,
-          води евиденцију остварених спортско-пењачких резултата, врши њихову категоризацију и промоцију у медијима и међу чланством ПСС
-          бринео очувању природе,
-          доноси дисциплински правилник, етички кодекс као и друге правилнике потребне за функционисање спортскопењачке ораганизације,
-          учествује у раду других државних и међународних организација савеза
-          прописује набавку пењачке опреме и њихово коришћење
-          и други стручни и организациони задаци који су од ширег интереса за развој спортског пењања у Србији
 
III. САСТАВ И ДЕЛОВАЊЕ
 
Члан 4.
 
КСП сачињавају председник и до 7 чланова. Председника и чланове КСП именује управни одбор ПС Србије на предлог збора спортских пењача. За извршавање својих одлука, КСП именује стална и привремена радна тела.
Комисија у свом раду доноси и користи пословник о раду Комисије.
 
члан 5.
 
Мандат КСП је 2 (две) године.
 
члан 6.
 
Председник КСП руководи радом КСП и представља КСП у другим организацијама у којима КСП учествује. У случају да је спречен, замењује га члан КСП којег овласти председник.
 
 
IV. ЗБОР СПОРТСКИХ ПЕЊАЧА
члан 7.
 
Збор спортских пењача (у даљем тексту: Збор) сачињавају представници СПК који су чланови ПСС и регистровани при КСП.
КСП сазива Збор најмање једном годишње а води га изабрано радно председништво збора. На захтев 1/3 СПК, КСП је обавезна да сазове Збор у року од месец дана од пријема захтева.
Збор доноси и користи пословник о раду Збора.
 
 
члан 8.
 
Збор:
-           бира председника и чланове КСП и предлаже њихово именовање управном одбору ПС Србије
-           разматра и усваја све извештаје КСП о раду у протеклом периоду,
-           предлаже средњорочни план развоја спортског пењања у Србији,
-           предлаже годишњи акциони и финансијски план,
-           усваја друге документе који се тичу рада свих или већине СПК
 
члан 9.
 
Збор одлучује већином гласова  ако је присутна најмање половина делегираних чланова.
 
V. СПОРТСКО-ПЕЊАЧКИ ТЕЧАЈЕВИ
Члан 10.
 
Спортско-пењачке течајеве може организовати одсек, секција, клуб или планинарско друштво, а захтев за одржавање течаја потврђује КСП која одобрава програм и вође течаја.
Програм течаја утврђује њихов организатор, а на основу програма за стицање спортско пењачких звања.
 
VI. СПОРТСКО ПЕЊАЧКА ЗВАЊА
Члан 11.
 
Спортско пењачка звања дефинисана су Правилником о звањима и стицању звања у спортском пењању.
 
VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
 
члан 12.
 
 
Овај правилник ступа на снагу усвајањем на Управном одбору ПСС
 
www.freeclimbing.rs