26.06.2022

 

На основу чл. 34. Статута Планинарског савеза Србије и чланова 7, 8 и 9 Правилника Комисије за спортско пењање ПСС, Збор Спортских пењача Србије (у даљем тек­сту: Збор), на седници одржаној 20.05.2012.године, доноси
 
 
 
ПОСЛОВНИК О РАДУ ЗБОРА СПОРТСКИХ ПЕЊАЧА ПЛАНИНАРСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ
 
 
 
А. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
 
 
Члан 1.
 
1.1. Овим правилником ближе се одређује:
          Састав  Збора,
          Начин рада Збора,
          Начин оства­ривања права и дужности чланова Збора,
          и друга питања од значаја за радЗбора .
 
Члан 2.
 
2.1. ЗборСППСС,има своју документацију, коју чине: записници, одлуке, закључци, смернице, пре­поруке, приговори и поднесци упућени Комисији за спортско пењање (КСП) и УО ПССизвештаји, информације, анализе и други ма­теријали трајне вредности.
 
 
Б. Чланови Збора
 
 
Члан 3.
 
3.1.Збор је највише тело које се у оквиру ПСС бави питањима везаним за дисциплину Спортско пењање и састављено јеод председника или овлашћених представника регистрованих и активних Спортско пењачких клубова, пењачких клубова, секција планинарских друштава (даље СПК) која се баве спортским пењањем у оквиру ПССи који су у статусу члана ПССи који су регистровани при КСП у току претходне календарске године.
 
3.2. Регистрованим и активним се сматрају горњи субјекти који свој статус потврђују регистрацијом у АПР-у, ПИБ-ом, активним текућим рачуном и доказом да су у претходној години одржали седницу Скупштине односно да су лица одређена за заступање у мандату односно да су уписани у Књигу чланова Савеза.
 
3.3. Потврду о околностима из  претходног става дају КСП и, у погледу чланства у ПСС, УО ПСС.
 
В.Право учешћа у раду Збора
 
Члан 4.
 
4.1.Право учешћа у раду Збораимају председници или представници СПК који имају позитивно мишљење односно потврду КСП или УО ПСС о активности субјекта предвиђеним са 3.3.
 
4.2. Право одлучивања наЗбору имају председници-представници  редовних чланова Савеза.
 
Г. Састав и кворум Збора
 
Члан 5.
 
5.1.  Члан Савеза своју кандидатуру за учешће у раду   Збора подноси актуелној КСП са неопходним доказима о својој статусној и спортској активности.
 
5.2     Статусна активност доказује се потребном документацијом предвиђеном као доказ да је  члан Савеза активан.
 
5.3.        Спортска активност се доказује презентацијом неког програма из претходног периода (учешће на такмичењу или неком планинарском програму везаном за спортско пењање) за случај да КСП нема те податке.
 
5.4.        КСП на основу приспелих-обрађених кандидатура за чланство у Зборуутврђује састав Збора са правом гласа и то за сваку седницу посебно пошто састав Збора може бити променљив.
 
5.5.        Сваки редовни члан ПСС, који се у складу с чланом 5.4 овог правилника квалификовао за чланство у Збору, има право на једног представника са правом гласа. Евентуално, могу се одредити додатни чланови Збора ако је то одређено актуелним Правилником КСП.
 
5.6.        Кворум за рад и одлучивање представља 50% + један члан са правом гласа   од утврђеног састава Збора са правом гласа.
 
 
Д. Радна тела  Збора
 
Члан 6.
 
6.1.   Радно председништво:
          Састоји се од преседавајућег и два помоћника
6.2    Верификациона комисија
          Састоји се од председника или известиоца верификационе комисије и два члана.
6.3 Записничар и два оверивача записника од којих је један председавајући на седници Збора.
 
 
 
Ђ. СЕДНИЦЕ ЗБОРА
 
Припремање седница
 
Члан 7.
 
7.1. Седнице Збора припрема председник КСП.
 
7.2. Обраду материјала за седницу врши председник или члан КСП ко­јег за то овласти председник КСП.
 
Члан 8.
8.1. Предлози за разматрање појединих питања на седници подносе се председнику КСП,      најкасније 20 дана пре одржавања седнице.
 
8.2. Изузетно, када је реч о неодложним питањим, Збор ће узети у разматрање у ма­те­ри­јале који су му достављени после рока из ст. 1. овог члана.
 
8.3. КСП на посебној седници на основу извештаја Председника  а везано за припрему материјала за седницу Збора одлучује односно верификује материјал и дневни ред за седницу Збора.
 
 
Члан 9.
 
9.1. Припрему материјала и обраду одређених питања о којима Збора треба да одлучи, пред­седник може самоиницијативно или на основу закључка КСП поверити ad-hoc рад­ном телу, као и ангажовати поједине стручњаке.
 
 
Е. Сазивање седница
 
 
Члан 10.
 
10.1. Седнице збора се сазивају према потреби, а најмање једном годишње.
 
10.2. Председник КСП сазива седнице Збора.
 
10.3. Председник КСП је дужан да сазове седницу Збора на захтев 1/3 члановаПССса правом гласа а сапоследње седнице Збора.
 
10.4. Подносиоци захтева за сазивање седнице дужни су навести разлоге и питања због којих пре­дла­жу сазивање седнице, као и образложење предлога.
 
10.5. По пријему захтева за сазивање седнице, председник је дужан да закаже седницу најкасније 30 дана и не пре 10 дана од дана пријема захтева за сазивање седнице, уколико предлагач не одустане од зах­те­ва.
 
10.6. Седнице се сазивају писмено-позивом или електронском поштом.
 
10.7. Ако предлог због којег је сазвана седница према члану 10.3. на седници Збора не буде усвојен, следћа седница са истим предлогом не може бити заказана у току следећих годину дана.
 
Члан 11.
 
11.1. О дану одржавања и дневном реду седнице на којој се претресају питања о којима одлучује Збор, чланови Збора се обавештавају писмено али благовремено  или и на други погодан на­чин који унапред прихвати Збор у сагласноси са роковима предвиђеним правилником КСП односно Статутом ПСС.
 
11.2. Седнице Збора могу бити пленарне и електронске (ако се о томе изјасни већина активних чланова Збора).
Председник КСП  може донети одлуку о разматрању неких питања из надлежности Збора са референдумским изјашњавањем где се редовним члановима Збора достављају постављена питања са понуђеним одговорима (на договерен начин) и начином одлучивања по тим питањима.
Обраду ових записнике са електронских седница обрађује и верификује КСП и предаје УО ПСС.
 
 
Ж. Почетак седнице
 
Седницу Збора отвара председник КСП захтевом за избором радних тела.
Седница Збора може бити :
·         редовна ,
·         ванредна ,
·         изборна.
 
Члан 12.
12.1. Пошто отвори седницу изврши се избор радних тела  и утврди број присутних чланова , председавајући Збора по извештају верификационе комисије утврђује кворум и ако он постоји износи дневни ред који се усваја, не усваја, допуњује, доноси нови а потом седница Збора даље тече према усвојеном дневном реду.
 
Члан 13.
 
13.1. Дужина трајања излагања чланова и осталих учесника на седници може се ограничити за­кључком радног Збора.
 
13.2. ЧлануЗбора који жели да укаже на повреду Статута, Пословника или утврђеног дневног ре­да председавајући даје реч одмах.
 
13.3. О чињеници да ли је дошло до повреде Статута, Пословника, односно утврђеног дневног реда, одлу­чу­је радно председништво.
 
 
З. Одлучивање на седници
 
 
Члан 14.
 
14.1. Збор пуноважно одлучује када седници присуствује више од половине чланова Збора са правом гласа.
 
Члан 15.
 
15.1. Гласање чланова Збора по правилу је јавно, сем на изборној седници.
 
15.2. На предлог  чланаЗбора , Збор може одлучити да се о не­ким питањима спроведе тајно гласање.
 
15.3. Чланови Збора гласају тако што се изјашњавају за предлог, против предлога или се уздр­жавају од гласања.
 
15.4. Ако се гласање врши подизањем руку, председавајући Збора позива чланове да из­јасне ко је за предлог, затим ко је против предлога и, најзад, ко се уздржава од гласања.
 
Члан 16.
 
16.1. Резултати гласања се утврђују на основу броја гласова датих „за” или „против” предлога.
 
16.2. Предлог је прихваћен ако је за њега гласала већина присутних члановаЗбора са правом гласа.
 
16.3. За свако гласање мора се утврдити констатовати кворум Збора.
 
И. Изборна седница
 
Члан 17.
 
17.1 У случају одржавања изборне седнице, чланови Збора у пријави за учешће шаљу одвојене предлоге за председника КСП и чланове КСП, у складу с тим које се функције бирају.
 
17.2 У случају да се на седници бира председник, кандидати су дужни да укратко изнесу свој програм рада КСП пре почетка гласања.
 
17.3 Ако се на седници бира комплетно нова КСП, Збор ће најпре приступити избору председника КСП, тако што ће се о пристиглим кандидатима изјаснити чланови Збора са правом гласа по правилу тајним гласањем за једног од кандидата. Нови председник КСП је онај ко освоји већину гласова.
 
17.4 Новоизабрани председник КСП може предложити Збору листу осталих чланова КСП и Збор се о целокупној листи изјашњава по правилу јавним гласањем.
 
17.5 У случају да Збор одбаци листу предложену као у 17.4, преостали кандидати се бирају тајним гласањем, при чему се чланови Збора изјашњавају тајним гласањем уписивањем имена онолико кандидата колико се чланова КСП бира.
Листићи са уписаним мањим или већим бројем имена сматрају се неважећим.
Изабрани чланови КСП су они који имају највише гласова. У случају да два или више кандидата имају једнак број гласова, Збор се изјашњава јавно о сваком кандидату при чему се броје гласови. У случају да број гласова остане исти, право избора има председник КСП.
 
 
Ј. Одлагање, прекид и закључивање седнице
 
 
Члан 18.
 
18.1. Седница се одлаже кад наступе разлози који онемогућавају одржавање седнице у заказани дан.
 
18.2. Седницу одлаже председник КСП, односно овлашћени члан који председава.
 
 
 
Члан 19.
 
19.1. СедницаЗбора се прекида у следећим случајевима:
 
        ради одмора у току седнице;
        када се због дугог трајања седница не може завршити истог дана;
        услед недостатка кворума;
        услед више силе.
 
19.2. Седницу прекида председавајући радног председништва, односно овлашћени члан који председава.
 
Члан 20.
 
20.1. Прекинута седница се мора наставити најкасније у року од седам дана од дана прекида.
 
20.2. Ако је седница прекинута услед више силе, она се наставља када за то наступе погодне окол­но­сти.
 
20.3. Наставак прекинуте седнице заказује председник КСП, односно овлашћени члан који ће пред­седа­ва­ти наставку седнице.
 
 
К. ОДРЖАВАЊЕ РЕДА НА СЕДНИЦАМА
 
 
Члан 21.
 
21.1. О раду на седницама стара се радно председништво.
 
21.2. У случају нарушавања реда или ометања радаЗборa, председавајући може предложити да се чланЗбора или друго лице удаљити са седнице. О предлогу се одмах изјашњавају члановиЗбора са правом гласа .
 
21.3. Председавајући се стара да говорник у току излагања не буде ометан.
 
21.4. На седници се може говорити само о питањима која су на дневном реду. Ако се говорник уда­љи од дневног реда, председавајући ће га на то упозорити, а при другом упозорењу одузеће му реч.
 
Л. ЗАПИСНИК О СЕДНИЦИ  ЗБОРА
 
Члан 22.
22.1. О раду Збора на седници се води записник.
 
22.2. Записник о седници садржи следеће податке, а нарочито:
 
        редни број седнице,
        датум и место одржавања седнице,
        време почетка и закључења седнице,
        означење присутних чланова и осталих лица,
        извештај о броју присутних тј извештај о кворуму за наставак или прекид седнице,
        предложени и усвојени дневни ред седнице,
        ток разматрања питања на дневном реду,
        усвајање  одлука.
 
22.3. Записник са седница Збора увек је у писаној форми.
Ток седнице се може и аудио снимати , ако се о томе изјасни Збор, тада се аудио запис прилаже уз записник.
 
22.4. Ако су поједини чланови Збора издвојили своје мишљење, у записнику се укратко наводе разлози за таква мишљења.
 
 
Члан 23.
 
23.1. Записник потписује председавајући , записничар и оверивач заисника.
 
23.2. Записник се оверава и доставља председнику КСП и УО ПСС.
 
23.3. Одлуке и нормативна акта Збора достављају се  УО ПСС у року од највише седам дана.
 
23.4. Нормативна и општа акта савеза потписује Председник КСП и предаје УО ПСС.
 
 
Љ. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
 
Члан 24.
 
24.1. Пословник о раду Збора доноси се на седници Збора.
24.2. Тумачење пословника искључиво је право Збора.
24.3. Пословник ступа на снагу даном доношења.
 
 
 
 
                                                                                                Председник КСП
www.freeclimbing.rs